Warunki gwarancji IGM nástroje a stroje s.r.o.


1. Odpowiedzialność za wady produktu

Sprzedający lub Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną na podstawie umów o charakterze odpłatnym (kupna, o dzieło itp.) za to, że towar lub świadczenie w momencie dostawy nie ma wad. Odpowiedzialność dotyczy wszystkich części (z wyjątkiem pkt 3), a także kosztów robocizny i transportu. Odpowiedzialność za szkody następcze jest wykluczona.
Konsument z UE – Odpowiedzialność ustawowa Sprzedającego z tytułu rękojmi obowiązuje przez okres 2 lat od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
Przedsiębiorca z UE – Odpowiedzialność ustawowa Sprzedającego z tytułu rękojmi obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Praca w trybie jednozmianowym.
Konsument spoza UE – Odpowiedzialność ustawowa Sprzedającego z tytułu rękojmi zgodna z przepisami obowiązujacymi w danym kraju.
Przedsiębiorca spoza UE – Odpowiedzialność ustawowa Sprzedającego z tytułu rękojmi zgodna z przepisami obowiązujacymi w danym kraju.

2. Rozszerzona gwarancja

Rozszerzona gwarancja jest - w porównaniu z ustawową odpowiedzialnością Sprzedającego za wady -dobrowolnym zobowiązaniem, że towar lub świadczenie wykraczające poza zakres ustawowej odpowiedzialności za wady pozostaną przez określony czas bez wad. Gwarancja dotyczy tylko części mechanicznych (z wyjątkiem pkt 3), nie dotyczy kosztów robocizny i transportu. Wyklucza się odpowiedzialność za ewentualne szkody następcze.

Maszyny i elektronarzędzia

Sprzedający udziela gwarancji na okres 2 lat lub maksymalnie 3000 godzin pracy na profesjonalne maszyny produkcyjne, 2000 godzin pracy na maszyny rzemieślnicze i 200 godzin pracy na maszyny dla majsterkowiczów -na elementy mechaniczne (z wyjątkiem pkt 3).

Narzędzia

Sprzedający udziela gwarancji na okres 2 lat (z wyjątkiem pkt. 3) a na piły tarczowe CMT Industrial „gwarancji dożywotniej ”, ale tylko w przypadku, gdy Kupujący korzysta w zakresie szlifowania, naprawy lub konserwacji wyłącznie z autoryzowanego serwisu Sprzedającego. Dożywotnia gwarancja to okres użytkowania produktu w oryginalnym stanie fabrycznym, w przeciągu którego produkt ten jest własnością Kupującego, ale nie dłużej niż 2 lata od zakończenia jego produkcji. Gwarancję dożywotnią posiadają tylko produkty oznaczone w aktualnym katalogu etykietą „dożywotnia gwarancja“.

Akcesoria i preparaty

Sprzedający udziela gwarancji na okres 2 lat (z wyjątkiem pkt 3).

Towar używany

W przypadku towaru używanego obowiązują wyłącznie ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady, która wynosi 1 rok dla Kupującego będącego Konsumentem z UE i 3 miesiące dla Kupującego bedącego Przedsiębiorcą z UE.

3. Wyjątki od odpowiedzialności za wady i z tytułu rękojmi

 • Jeżeli wada nie wystąpiła w momencie dostawy.
 • W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu (protokół szkodowy należy spisa z przewoźnikiem przy odbiorze towaru, wszystkie wysyłane towary są ubezpieczone).
 • Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przeciążeniem (dotyczy maszyn dla majsterkowiczów, rzemieślników oraz do profesjonalnej produkcji).
 • Wady spowodowane nieprawidłową instalacją, niewłaściwym uruchomieniem, obsługą, eksploatacją, przechowywaniem lub nieodpowiednią dbałością o towar.
 • W przypadku nieprzestrzegania zalecanych warunków eksploatacji lub montażu (płyta podstawowa maszyny, przewody elektryczne, przewody do sprężonego powietrza, kolektor wydechowy).
 • Jeśli wada powstała w wyniku niewłaściwej obsługi lub działania sił zewnętrznych (np. zadrapania, wgniecenia, skręcenia itp.).
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze (nawet w przypadku szkód nieprzewidywalnych).
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie spowodowane codziennym użytkowaniem (np. uszkodzenia lakieru, zarysowania itp.).
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane zanieczyszczeniem.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, instrukcji konserwacji lub wynikające z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub normalnym użytkowaniem.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za części eksploatacyjne (np. łożyska, paski, segmenty, pręty gwintowane, nakrętki gwintowane, zębatki, koła zębate, łamacze wiórów…) oraz części z tworzyw sztucznych (np. rękojeści, uchwyty, dźwignie, naklejki, zatyczki, osłony, szpachelki, nośniki do wałków szlifierskich, rolki gumowe…).
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane modyfikacjami, naprawami, ostrzeniem i manipulacjami nie wykonanymi przez upoważniony personel Sprzedającego, autoryzowany serwis lub szlifiernię Sprzedającego.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku korozji, pożaru lub zalania.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z czynników zewnętrznych, takich jak praca urządzenia na 2 fazach, nieprawidłowe zabezpieczenie elektryczne, podnapięcie, przepięcie prądu, uderzenie pioruna...
 • Odpowiedzialność za silniki, przełączniki elektryczne, elektryczne tablice sterownicze itp. ponoszona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

4. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

W przypadku reklamacji Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedającemu towaru i dowodu zakupu zastępującego kartę gwarancyjną (faktura, paragon) lub karty gwarancyjnej lub podać dane umożliwiające identyfikację umowy kupna (dane identyfikacyjne Kupującego, datę sprzedaży, numer zamówienia itp.). Wraz z towarem Sprzedający zaleca również dostarczenie próbek materiałów, informacji technicznych takich jak prędkość obrotów, prędkość posuwu, ubytek materiału, przerabiana ilość, materiał przedmiotu obrabianego oraz innych ważnych informacji, które mogą przyspieszyć procedurę reklamacyjną.

Pracownik Sprzedającego oceni reklamowaną wadę i jak najszybciej podejmie decyzję o zasadności reklamacji. W przypadku bardziej złożonej ekspertyzy okres ten może ulec wydłużeniu. Pracownik sporządzi z Kupującym protokół reklamacyjny, w którym poda termin złożenia reklamacji, jej treść, przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, oraz sposób jej rozpatrzenia.

Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia, w tym terminie naprawy lub wymiany, a w przypadku odrzucenia reklamacji pisemnie uzasadni swoją decyzję.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący pokrywa wszelkie koszty transportu towaru, ekspertyzy, lokalizacji wady oraz jej ewentualnej naprawy.

Jeśli Kupujący nie odbierze towaru w ciągu 30 dni od otrzymaniu informacji o rozpatrzeniu reklamacji, zostanie on obciążony opłatą magazynową w wysokości 130 CZK bez VAT (161 CZK z VAT) za maszynę i 35 CZK bez VAT (43 CZK z VAT) za inne produkty za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wysłania zawiadomienia do dnia odbioru towaru przez Kupującego. Kupujący otrzyma powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji w formie dokumentu wysłanego jednym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru do czasu, gdy opłata za przechowywanie przekroczy wysokość ceny reklamowanego towaru, towar ten zostanie wykorzystany do zapłaty za przechowywanie.

5. Uwagi ogólne

Okres gwarancji i odpowiedzialnoś z tytułu rękojmi rozpoczynają się z chwilą odbioru towaru przez Kupującego. W przypadku, gdy towar nie został odebrany osobiście, za odbiór towaru uważa się przekazanie go pierwszemu przewoźnikowi, jeżeli Kupującym nie jest konsument. W przypadku Kupującego będącego konsumentem za przejęcie towaru uważa się moment odebrania towaru od przewoźnika. Prezenty – towary bezpłatnie dołączane do innych zakupionych towarów Sprzedającego - nie mogą być objęte żadnymi prawami z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Zmiany ustaleń można dokonać tylko w formie pisemnej, z wyłączeniem formy ustnej.

Warunkiem powstania odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest pełna zapłata ceny zakupu oraz konieczność ścisłego przestrzegania następujących przepisów przez Kupującego:

 • Przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem lub uruchomieniem produktu.
 • Usunięcie materiałów opakowaniowych, oznaczeń, naklejek i etykiet.
 • Respektowanie warunków dostawy.
 • Natychmiastowe zgłoszenie szkody powstałej podczas transportu.
 • Przestrzeganie warunków przechowywania i konserwacji.
 • Przestrzeganie instrukcji montażu; użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 • Przestrzeganie warunków użytkowania.
 • Przestrzeganie warunków konserwacji (zwłaszcza odstępów czasowych).
 • Korzystanie z oryginalnych części zamiennych Sprzedającego.


Na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru lub wadliwej części oczyszczonej, odpowiednio zapakowanej i na własny koszt do punktu sprzedaży Sprzedającego.

Niniejsze Warunki Gwarancji wchodzą w życie z dniem 1.07.2021 r. i całkowicie anulują Warunki Gwarancji z dnia 22.01.2019 r.


Aktualne warunki gwarancji można pobrać tutaj w formacie PDF.